Staf Pengajar Tetap

 
1 0511075802 CHRISTINE SRI WIDIPUTRANTI M.P. S-2 LEKTOR
2 0009055501 HARDJONO M.Si S-2 LEKTOR KEPALA
3 0030115501 HARTONO M.Si S-2 LEKTOR
4 0516025501 NURAINI DWI ASTUTI M.P. S-2 ASISTEN AHLI
5 0021115901 RINI DOROJATI M.S. S-2 LEKTOR
6 0017055801 SRI SUMINAR M.P. S-2 LEKTOR